به نام خدا

وقتی در تاریخ به دنبال بهترین سبک‌های زندگی می‌گردیم یکی از بهترین گزینه‌ها را در زندگی شهدا پیدا می‌کنیم، شهدایی که در زمانی نزدیک به زمان ما زیسته‌اندو در شرایطی مشابه با شرایط زندگی ما زیستن به سبک اسلامی را تجربه کرده‌اند.

بخش حقیقى،آن چیزهائى که متن زندگى ما را تشکیل میدهد؛همان سبک زندگى است. (مقام معظم رهبری)